Tennis
Padel

Gebruikersvoorwaarden

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website of app, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of app of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsregels

De "Website" betekent deze website alsook de app, zoals openbaar gemaakt door Tennis Vlaanderen vzw (meer gegevens hierna onder punt 2 "Uitgever"), en/of de verbonden vennootschappen en alle informatie en materiaal die de Website en App bevat.
Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, die toevoegingen zijn bij deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina's.
Deze Website bevatten tevens links naar websites en/of apps die openbaar zijn gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. De Tennis Vlaanderen vzw heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat de Tennis Vlaanderen vzw de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft Tennis Vlaanderen vzw een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.
De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van Tennis Vlaanderen vzw of van haar desbetreffende verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Tennis Vlaanderen vzw deel uitmaakt. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

2. `Uitgever' en `Koper'

De uitgever van deze Website is:
Tennis Vlaanderen vzw
Louizapoortgalerij 203 bus 3
1050 Brussel
België
BE 0419.730.381

De koper van deze website is:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Tennis Vlaanderen vzw in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

3. Website inhoud en -materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie voor de personen die deze Website consulteren inzake beoefening van de tennissport of andere producten of diensten, aangeboden en/of verdeeld door Tennis Vlaanderen vzw. Elk aanbod is beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging genomen worden door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Tennis Vlaanderen vzw of haar verbonden vennootschappen of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Tennis Vlaanderen vzw.

5. Persoonlijke levenssfeer

In deze Privacyverklaring willen we alle bij Tennis Vlaanderen VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten, personen die belangstelling tonen in onze federatiewerking en de leden van AFT (Association Francophone de Tennis) waarvan bepaalde gegevens verwerkt worden i.f.v. de klassementsberekening informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennis Vlaanderen houdt zich in alle geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG') (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat:
 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan strikt noodzakelijk is;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Tennis Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, ons aangereikt via uw lokale tennisclub, rechtstreeks of via AFT. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tennis Vlaanderen VZW (dienst GDPR-privacy)
Louizapoortgalerij 203 bus 3 - 1050 Brussel
DPO@tennisvlaanderen.be of 02 548 03 00

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tennis Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • De identificatie van onze leden, het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (wettelijke verplichting);
 • Het verzekeren van de leden voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
 • Het informeren over en uitnodigen voor het Vlaamse tennis- en padelaanbod op uw maat (wettelijke verplichting);
 • Het organiseren van officiële competities, opleiding van begeleiders en andere activiteiten (wettelijke verplichting);
 • Het registreren van de competitieresultaten en het berekenen van klassement en/of ranking van de leden (gerechtvaardigd belang);
 • Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
 • Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (gerechtvaardigd belang);
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. het toekomstig sportbeleid (wettelijke verplichting);
 • Het bekomen van erkenning en subsidiëring door de Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geslacht, rijksregisternummer, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
 • Foto's en videobeelden (mits toestemming rechtstreeks of via uw club);
 • Tennis- en padelgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
 • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);
 • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma's en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).
Wij verwerken in principe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Wanneer dit toch zou (moeten) gebeuren, kan dit enkel indien uitdrukkelijke toestemming werd gegeven of onder één van de andere voorwaarden, opgenomen in artikel 9.2 AVG.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Tennis Vlaanderen houdt zich eveneens het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:
 • leden-, competitie- en terreinreservatie-administratie (database);
 • IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • internetomgeving (webhosting);
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
 • bestellingen en betalingen (bestelplatform);
 • berekening van uw klassement en rankings (i.s.m. AFT).
Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Sport Vlaanderen, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde onze sport in het algemeen en onze competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, in een besloten database ter beschikking gesteld aan een beperkte interne groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website (dit laatste weliswaar zonder vermelding van de contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de club- en federatiebestuurders worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in deze besloten database en de webomgeving ter beschikking gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;
 • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Tennis Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is of te rechtvaardigen valt, bewaard. In alle geval worden de wettelijke bewaartermijnen, indien van toepassing, gerespecteerd.
Contactgegevens (zoals e-mailadressen en telefoonnummers) worden niet langer dan 5 jaar na een tennis- of padelinactiviteit bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Wanneer u een recht wil uitoefenen i.v.m. de bescherming van uw persoonsgegevens of indien u een vraag heeft i.v.m. deze rechten, kan u steeds contact opnemen met de DPO van Tennis Vlaanderen via het e-mailadres: DPO@tennisvlaanderen.be.

Wij antwoorden steeds binnen een termijn van 1 maand op uw vraag. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn van 1 maand verlengd worden tot maximaal 3 maanden maar in dat geval brengen wij u van deze verlenging op de hoogte binnen een termijn van 1 maand. Tenzij specifiek anders gevraagd, wordt ons antwoord via e-mail verstuurd.

De rechten waarover u in het bijzonder beschikt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens zijn de volgende:
 • Recht op inzage: u heeft het recht om te vragen over welke persoonsgegevens Tennis Vlaanderen beschikt;
 • Recht op verbetering: u kan uw gegevens steeds doen corrigeren indien deze niet (langer) correct zijn;
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht ons te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens gestopt wordt. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting zal geen gevolg kunnen worden gegeven aan uw verzoek.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kan vragen dat we de verwerking van bepaalde persoonsgegevens stoppen of beperken, bijvoorbeeld op het ogenblik dat u merkt dat uw gegevens niet (langer) correct zijn, en wij dit rechtzetten of nakijken;
 • Recht op verwijdering: u kan ons het verzoek richten om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij gebonden zijn aan wettelijke bewaartermijnen, of andere legitieme belemmeringen, zal aan dit verzoek geen gevolg kunnen worden gegeven.
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
U kan, als lid, steeds bepaalde persoonsgegevens waarover Tennis Vlaanderen beschikt, nagaan op www.tennisvlaanderen.be (via het spelersdashboard op uw persoonlijke pagina) en indien nodig zelf correcties aanbrengen aan deze persoonsgegevens. 

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, bijvoorbeeld via uw club aangesloten bij Tennis Vlaanderen, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging Privacyverklaring

Tennis Vlaanderen kan deze Privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 4 augustus 2020.  

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar Tennis Vlaanderen vzw wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

7. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Tennis Vlaanderen vzw is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een aanbod van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Tennis Vlaanderen vzw via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Tennis Vlaanderen vzw ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Tennis Vlaanderen vzw uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Tennis Vlaanderen vzw herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Tennis Vlaanderen vzw de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 • Koper en Tennis Vlaanderen vzw komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de eerder vermelde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tennis Vlaanderen vzw gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tennis Vlaanderen vzw garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tennis Vlaanderen vzw bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat een opleiding of bijscholing bvb. geannuleerd of uitgesteld wordt), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

8. Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • De Koper is de prijs verschuldigd die Tennis Vlaanderen vzw in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tennis Vlaanderen vzw worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederland en Belgie gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tennis Vlaanderen vzw.

9. Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Vooruitbetaling;
  • Creditcard (VISA, Mastercard).
 • Tennis Vlaanderen vzw kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 • In het geval door Tennis Vlaanderen vzw een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 • Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Tennis Vlaanderen vzw is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 • Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tennis Vlaanderen vzw, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

10. Zichttermijn / herroepingsrecht

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tennis Vlaanderen vzw heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tennis Vlaanderen vzw. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tennis Vlaanderen vzw er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
 • I.g.v. een opleiding of bijscholingen, geldt het herroepingrecht geldt voor wijzigingen in de cursusdata en ziekte van de docent of spreker. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

11. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kan de vordering ingesteld worden voor :
de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;
de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd;
de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder gesproken heeft met de verweerder indien deze, noch in voorkomend geval één van de verweerders, zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

12. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met de Bank of één van zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.
Tennis Vlaanderen kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

13. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Het niet inroepen of afdwingen door de bank, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.