Tennis
Padel

Privacy policy

In deze Privacyverklaring willen we alle bij Tennis En Padel Vlaanderen VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten, personen die belangstelling tonen in onze federatiewerking en de leden van AFT (Association Francophone de Tennis) waarvan bepaalde gegevens verwerkt worden i.f.v. de klassementsberekening informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Tennis en Padel Vlaanderen VZW, met maatschappelijke zetel te Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0419.730.381, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

Tennis en Padel Vlaanderen hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing. 

Dit brengt met zich mee dat: 
 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan strikt noodzakelijk is;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar DPO@tennisenpadelvlaanderen.be, hetzij telefonisch op 02/548.03.00 of per post naar volgend postadres: 

Tennis en Padel Vlaanderen (Dienst GDPR-Privacy)
Louizapoortgalerij 203 bus 3 
1050 Brussel 

Onze DPO – Mr. Franklin (www.misterfranklin.be/dpo)  - is bereikbaar via hetzelfde e-mailadres met specificering ‘t.a.v. DPO’. 

Wat betekent "persoonsgegevens verwerken"?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze Privacy Policy. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u. 

Leden
Van onze leden verwerken wij volgende gegevens: 
 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, aanspreking); 
 • Rijksregisternummer; 
 • Uniek lidnummer; 
 • Bedrijfsgerelateerde gegevens voor zover deze gegevens aanleiding kunnen geven tot identificatie van een natuurlijke persoon;
 • Accountgegevens (uniek lidnummer, e-mailadres, wachtwoord);
 • Algemene contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer); 
 • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma's en prestaties en VOTAS-ID ;
 • Tennis- en padelgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers;
 • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers… 
 • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s;
 • In het kader van talentwerking: bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens (blessures, ziektes, …). 
Leveranciers – dienstverleners
In het kader van de samenwerking met onze leveranciers en dienstverleners, verwerken wij van hen volgende persoonsgegevens: 
 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam, aanspreking, geboortedatum, nationaliteit …); 
 • Algemene contactgegevens (e-mailadres, adres, telefoonnummer, …); 
 • Bedrijfsgerelateerde gegevens voor zover het mogelijk is om op basis van die gegevens een natuurlijk persoon te identificeren; 
 • Accountgegevens; 
 • Contractuele gegevens (bv. adres, BTW-nummer, overeenkomst, offertes, etc.);
 • Betalings- en facturatiegegevens (bv. facturen, etc.);
 • Feedback, getuigenissen, quotes, promotionele content (bv. beoordelingen en ervaringen in verband met onze (samen)werking, testimonials, citaten, aanwezigheid op evenementen, etc.)
Kandidaat-medewerkers
Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie. 
 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam, aanspreking, …); 
 • Algemene contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, …); 
 • Persoonlijke bijzonderheden;
 • Werkgerelateerde gegevens;
 • Persoonlijkheidsgegevens;
 • Foto’s
Websitebezoekers
Van de bezoekers van onze website www.tennisenpadelvlaanderen.be  verwerken wij mogelijks volgende gegevens: 
 • IP-adres, browsertype, locatiegegevens, hoe het individu op de website terecht is gekomen, interesses en de manier waarop het individu door de webpagina navigeert (via strikt noodzakelijke, analytische en marketingcookies);

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tennis en Padel Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (en rechtsgronden):
 • De identificatie van onze leden, het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (wettelijke verplichting);
 • Het verzekeren van de leden voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
 • Het informeren over en uitnodigen voor het Vlaamse tennis- en padelaanbod op uw maat (wettelijke verplichting);
 • Het organiseren van officiële competities, opleiding van begeleiders en andere activiteiten (wettelijke verplichting);
 • Het registreren van de competitieresultaten en het berekenen van klassement en/of ranking van de leden (gerechtvaardigd belang);
 • Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
 • Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (gerechtvaardigd belang);
 • Het promoten van onze activiteiten, het bevragen van onze leden (gerechtvaardigd belang voor leden, toestemming voor niet-leden)
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. het toekomstig sportbeleid (wettelijke verplichting);
 • Het bekomen van erkenning en subsidiëring door de Vlaamse overheid (wettelijke verplichting);
 • Aanwervingsprocedure van medewerkers (wettelijke verplichting of toestemming);
 • Voldoen aan andere administratieve en fiscale verplichtingen (wettelijke verplichting).
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.
Tennis en Padel Vlaanderen houdt zich eveneens het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, en zoals hierna weergegeven. 

Wettelijke verplichting
Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Bijvoorbeeld in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op het gebied van gegevensbescherming.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Bijvoorbeeld voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen of die van u te kunnen ontvangen. 

Gerechtvaardigd belang
Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang die in specifieke gevallen zwaarder weegt dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het u toezenden van aanbiedingen, bevraginen en promoties naar onze leden binnen de bestaande klantenrelatie; het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid.

Toestemming
Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming.

Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.  

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie; 
 • Internetomgeving (webhosting);
 • Leden-, competitie- en terreinreservatie-administratie (database);
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
 • Berekening van uw klassement en rankings (i.s.m. AFT).
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd; 
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.
In verband met het organiseren van competities door bij Tennis en Vlaanderen aangesloten clubs, kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met deze clubs. De gedeelde persoonsgegevens blijven beperkt tot wat strikt noodzakelijk is in het kader van de goede organisatie van de competities.

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Sport Vlaanderen, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Voor de volledigheid geven wij mee dat persoonsgegevens in het geval van een tuchtprocedure kunnen meegedeeld worden aan het Tuchtorgaan van Tennis en Padel Vlaanderen. Een uitspraak van het Tuchtorgaan wordt gepubliceerd op de website van Tennis en Padel Vlaanderen zonder dat hierbij persoonsgegevens van betrokkenen vermeld worden. Het delen van persoonsgegevens n.a.v. een uitspraak van het Tuchtorgaan zal enkel gebeuren wanneer dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting, dan wel te rechtvaardigen is omwille van het garanderen van het goede verloop van de competities.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde onze sport in het algemeen en onze competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, in een besloten database ter beschikking gesteld aan een beperkte interne groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website (dit laatste weliswaar zonder vermelding van de contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de club- en federatiebestuurders worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in deze besloten database en de webomgeving ter beschikking gesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.  Contactgegevens (zoals e-mailadressen en telefoonnummers) worden niet langer dan 5 jaar na een tennis- of padelinactiviteit bewaard.

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;
 • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Tennis en Padel Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Wanneer u een recht wil uitoefenen i.v.m. de bescherming van uw persoonsgegevens of indien u een vraag heeft i.v.m. deze rechten, kan u steeds contact opnemen met de DPO van Tennis en Padel Vlaanderen via het e-mailadres: DPO@tennisenpadelvlaanderen.be of via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze Privacy policy.

Recht van inzage en kopie
U heeft het recht om te vragen over welke persoonsgegevens Tennis en Padel Vlaanderen beschikt. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

U kan, als lid, steeds bepaalde persoonsgegevens waarover Tennis en Padel Vlaanderen beschikt, nagaan op www.tennisenpadelvlaanderen.be (via het spelersdashboard op uw persoonlijke pagina) en indien nodig zelf correcties aanbrengen aan deze persoonsgegevens.

Recht van aanpassing of rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)
U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming
Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking.

Recht van bezwaar 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting zal geen gevolg kunnen worden gegeven aan uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Tennis en Padel Vlaanderen maakt geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming. 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar DPO@tennisenpadelvlaanderen.be of per post naar Tennis en Padel Vlaanderen VZW (dienst GDPR-privacy), Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacy policy voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacy policy, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.