Tennis
Padel
Tennis
Padel

Richtlijnen transfers

Hieronder vind je een overzicht van de reglementsteksten en toepassingsmodaliteiten, rekening houdende met het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar (1 januari 1997). 
 1. Artikelen opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van Tennis en Padel Vlaanderen 

  Art. 42: De speler die effectief aan de interclubcompetitie (m.u.v. de Tennis Team Cup in het najaar) heeft deelgenomen en die het volgend jaar niet meer op deze interclubinschrijvingslijst wenst voor te komen, al of niet om bij een andere club interclub te spelen, moet dit tijdig melden. Deze melding geschiedt per aangetekende brief gericht door de speler aan zijn oude club en aan de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen in de periode tussen 15 november en 31 januari. De poststempel geldt ter bepaling van de datum. Indien de datum van 31 januari valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 
  Deze formaliteiten kunnen op initiatief van de speler worden vervangen door binnen de periode van 15 november en 31 januari gebruik te maken van het daartoe door de raad van bestuur ter beschikking gesteld elektronisch systeem.

  Art. 43: Bij ontbinding, schrapping of uitsluiting van deelname aan de interclubcompetitie van een club, zijn de spelers van rechtswege vrij om hun inschrijving te vragen op de interclublijst van een andere club. 
  Het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar is van toepassing. Bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 22/2/1989 zoals gewijzigd bij Besluit van 3/5/1989 en 21/3/1990, is de periode voor de aanvraag tot schrapping van de interclublijst bij de oude club bepaald van 15 november tot 31 januari.
   
 2. Procedure 

  2.1. Elektronisch via www.tennisenpadelvlaanderen.be > "spelersdashboard" (eerst inloggen) > Blokje "Interclub", tabblad "Transfer": 
  De speler dient tussen 15 november en ten laatste 31 januari de transfer online aan te vragen via www.tennisvlaanderen.be > "spelersdashboard" (eerst inloggen) > Blokje "Interclub", tabblad "Transfer". De speler kan daarna de status van zijn transferaanvraag op diezelfde locatie volgen. De oude en nieuwe club kunnen de transfer raadplegen via de Elit-clubtoepassing. 

  2.2. of schriftelijk: 
  De speler kan, indien hij niet beschikt over internet, zijn transfer aanvragen via het transferformulier. Dit transferformulier dient ten laatste op 31 januari aangetekend aan de oude club en aan de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen volledig ingevuld bezorgd te worden. De poststempel geldt ter bepaling van de datum. Indien de datum van 31 januari valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De datum vermeld op het transferformulier is de datum waarop de transfer is afgesloten, deze datum dient te vallen binnen de transferperiode, zoniet is de transferaanvraag ongeldig. Opgelet: Transferaanvragen via e-mail, fax of per gewone brief worden NIET aanvaard. 
   
 3. Opmerkingen 
  Bij ontbinding, schrapping of uitsluiting van deelname aan de interclubcompetitie van een club, dienen de spelers van de oorspronkelijke club geen transferformaliteiten te vervullen en kunnen zij onmiddellijk overgaan naar een andere club.  

Meer info?

Neem contact op via elit@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.